RM100.00 MYR

Light - Babe
Medium - Babe
Medium Dark - Babe
Light - Dear
Light - Dare
Light - So Fine
Medium - So Fine
Medium - Dear
Medium - Dare
Medium Dark - Dear
Medium Dark - Dare
Medium Dark - So Fine